Adres:

Kazimierza Wielkiego 1

66-400 Gorzów Wlkp.

UWAGA: Informujemy, iż od dnia 25 marca 2019 r. (poniedziałek) wprowadzamy ograniczenie w kryteriach naboru w ramach projektu „Lubuskie Bony Szkoleniowe”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w dziale Aktualności.

KROK PO KROKU

JAK SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA?

KROK 1: Przedsiębiorca rejestruje się w Bazie Usług Rozwojowych: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

KROK 2: Przedsiębiorca zakłada konto użytkownika systemu informatycznego PSF na stronie www.bony.ziph.pl

KROK 3: Przedsiębiorca składa do Operatora (ZIPH) Formularz Zgłoszeniowy za pośrednictwem www. bony.ziph.pl wraz ze skanami wymaganych dokumentów.
Weryfikacji zostaną poddane :
-  lokalizacja przedsiębiorstwa (oddziału/filii) na terenie subregionu gorzowskiego;
- status MMŚP Uczestnika projektu;
- warunki dotyczące możliwości udzielenia pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
- warunki: czy Uczestnik projektu jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu, czy działa w obszarze inteligentnych specjalizacji, czy uzyskał wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER, czy wskazuje pracowników 50 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach, czy usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017r. poz. 986);
- wartość kwoty dofinansowania z limitami określonymi dla konkretnego MMŚP.

KROK 4: Operator generuje Umowę Wsparcia i przesyła ją do Przedsiębiorcy drogą elektroniczną. Przedsiębiorca podpisuje Umowę Wsparcia i przekazuje 2 egzemplarze do Operatora (osobiście bądź listownie).

KROK 5: Przedsiębiorca wpłaca do Operatora wkład własny, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, pod rygorem jej unieważnienia.

KROK 6: Przedsiębiorca wybiera z Bazy Usług Rozwojowych interesującą go usługę rozwojową oraz zapisuje siebie i/lub swoich pracowników na daną usługę.

KROK 7: Przedsiębiorca co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem usługi rozwojowej, składa do Operatora Formularz Zamówienia Bonów Szkoleniowych.

KROK 8: Operator drogą elektroniczną wydaje Przedsiębiorcy bony szkoleniowe.

KROK 9: Przedsiębiorca i/lub jego pracownicy biorą udział w usłudze rozwojowej. Po zakończeniu usługi, Uczestnik projektu przekazuje Instytucji Szkoleniowej bony szkoleniowe.

KROK 10: Przedsiębiorca i/lub jego pracownicy oceniają usługę rozwojową wypełniając ankietę w Bazie Usług Rozwojowych, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych.

KROK 11: Instytucja Szkoleniowa rozlicza usługę rozwojową poprzez złożenie do Operatora Formularza Rozliczenia Usługi Rozwojowej wraz z załącznikami.

KROK 12: Operator rozlicza usługę rozwojową.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w Poradniku Przedsiębiorcy oraz Instrukcji dla użytkownika systemu informatycznego PSF.

Skontaktuj się z nami: