Adres:

ul. Kosynierów Gdyńskich 108

66-400 Gorzów Wlkp.

Od 08 sierpnia 2022 r. zmienione zostały zasady naboru wniosków. Szczegółowe informacje w zakładce AKTUALNOŚCI.

Zmiana Regulaminu Projektu

Od 14 stycznia br. obowiązuje nowy Regulamin Naboru i Uczestnictwa w Projekcie „Lubuskie Bony Szkoleniowe w subregionie gorzowskim EDYCJA II”

Opis zmian w Regulaminie:

 • w przypadku przedsiębiorstwa posiadającego w subregionie gorzowskim wyłącznie oddział/filię (lub zgodnie z CEIiDG – „dodatkowe stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej”): wymóg, aby zgodnie z dokumentem rejestrowym ta jednostka organizacyjna była prowadzona w subregionie gorzowskim minimum 6 m-cy przed złożeniem Formularza Zgłoszeniowego;
 • status pracownika (zgłaszanego przez MŚP do udziału w usłudze rozwojowej): należy posiadać co najmniej od dnia złożenia przez Przedsiębiorcę Formularza Zamówienia Bonów Szkoleniowych do (co najmniej) dnia zakończenia usługi rozwojowej;
 • dodatkowe załączniki do Formularza Zgłoszeniowego: 1) Oświadczenie w przedmiocie upoważnienia osoby do kontaktu (załącznik fakultatywny – składany w przypadku, gdy osoba do kontaktu nie jest pracownikiem Przedsiębiorcy); 2) Oświadczenie dot. określenia statusu MMŚP (załącznik obligatoryjny);
 • dodatkowe załączniki do Formularza Zamówienia Bonów Szkoleniowych: 1) Oświadczenie o braku konfliktu interesów pomiędzy Przedsiębiorcą a Dostawcą Usługi (załącznik obligatoryjny, oświadczenie jest składane przez Przedsiębiorcę i Dostawcę Usługi), 2) Oświadczenie Uczestnika Projektu (wymóg dołączenia oświadczenia nie jest obligatoryjny, ponadto nastąpiła zmiana treści Oświadczenia). Ponadto, Przedsiębiorca – poprzez platformę PSF – jest zobowiązany przedłożyć skany umów o pracę pracowników zgłaszanych na usługę rozwojową (aby dołączyć załączniki, należy wejść w „Moje umowy”);
 • na etapie rozliczania usługi rozwojowej Przedsiębiorca – na wezwanie Operatora – składa Oświadczenie Przedsiębiorcy dotyczące źródeł finansowania wkładu własnego. Oświadczenie należy dołączyć poprzez platformę PSF – aby dołączyć załączniki, należy wejść w „Moje umowy”;
 • aktualizacja podstaw prawnych;
 • aktualizacja wykazu załączników do Regulaminu.

 

Wykaz aktualnych załączników – do pobrania:

 1. Regulamin Projektu (wersja z 14 stycznia 2021 r.)
 2. Załącznik nr 6 do Regulaminu: Oświadczenie Uczestnika Projektu
 3. Załącznik nr 8 do Regulaminu: Wzór Oświadczenia w przedmiocie upoważnienia osoby do kontaktu
 4. Załącznik nr 9 do Regulaminu: Oświadczenie dot. określenia statusu MMŚP
 5. Załącznik nr 12 do Regulaminu: Oświadczenie Przedsiębiorcy dotyczące źródeł finansowania wkładu własnego
 6. Załącznik nr 13 do Regulaminu: Oświadczenie o braku konfliktu interesów pomiędzy Przedsiębiorcą a Dostawcą Usługi
Skontaktuj się z nami: