Adres:

Kazimierza Wielkiego 1

66-400 Gorzów Wlkp.

Informujemy, że przedłużamy wstrzymanie naboru formularzy zgłoszeniowych i formularzy zamówienia bonów szkoleniowych do dnia 31 stycznia 2022 r.

Zmiana Regulaminu Projektu (23.09.2021)

W związku z aktualizacją Wytycznych w obszarze adaptacyjności EFS dokonaliśmy aktualizacji zapisów „Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie Lubuskie Bony Szkoleniowe w subregionie gorzowskim EDYCJA II” - celem jego dostosowania do treści Wytycznych.

Zmiany obejmują §9:

- pkt. i): dodano nową treść

- pkt. j): zmiana treści zapisu

- pkt. n): dodano nową treść

Zmianie uległa także treść załącznika nr 13 do Regulaminu „Oświadczenie o braku konfliktu interesów pomiędzy Przedsiębiorcą a Dostawcą Usługi”. Jest to dokument wymagany do przedłożenia wraz z Formularzem Zamówienia Bonów Szkoleniowych.

Skontaktuj się z nami: