Adres:

Kazimierza Wielkiego 1

66-400 Gorzów Wlkp.

Informujemy, że przedłużamy wstrzymanie naboru formularzy zgłoszeniowych i formularzy zamówienia bonów szkoleniowych do dnia 31 stycznia 2022 r.

Aktualności

Zmiana zasad naboru od 18 stycznia 2021

W dniu 18 stycznia br. wznawiamy nabór Formularzy Zgłoszeniowych, przy czym nabór będzie prowadzony z zastosowaniem ograniczenia: w przypadku wyboru usług szkoleniowych lub doradczych każdy pracownik skierowany na daną usługę musi spełnić co najmniej jeden warunek tj. 1) musi być osobą o tzw. niskich kwalifikacjach lub 2) osobą w wieku powyżej 50 r.ż.

08.01.2021WIĘCEJ

Zmiana zasad naboru od 18 sierpnia 2020 r.

Informujemy, iż z dniem 18.08.2020 r. zostaną zmienione zasady naboru Formularzy Zgłoszeniowych w ramach projektu Lubuskie Bony Szkoleniowe. 

18.08.2020WIĘCEJ

Usługi w formie stacjonarnej

Uprzejmie informujemy, że 8 czerwca br. opublikowaliśmy na stronie „Aktualności BUR związane z pandemią” komunikat dotyczący możliwości organizacji usług w formie stacjonarnej.

09.06.2020WIĘCEJ

Ograniczenie w naborze wniosków

Informujemy, iż od 9 czerwca br. nabór wniosków do projektu jest prowadzony z zastosowaniem ograniczenia: 100% osób delegowanych na usługi rozwojowe muszą stanowić osoby w wieku 50+. Ograniczenie w naborze zostanie wprowadzone do odwołania.

09.06.2020WIĘCEJ

Usługi rozwojowe realizowane stacjonarnie

Informujemy, że realizacja usług rozwojowych w sposób stacjonarny jest możliwa z uwzględnieniem poniższych ograniczeń.

02.06.2020WIĘCEJ

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

W związku z opublikowanymi Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dot. salonów fryzjerskich oraz gabinetów świadczących usługi kosmetyczne i estetyczne, pragniemy poinformować, iż możliwa jest realizacja usług rozwojowych dla właścicieli i pracowników ww. branż pod warunkiem spełnienia określonych, niżej przedstawionych wymagań.

21.05.2020WIĘCEJ

Zmiany w sposobie realizacji usług rozwojowych od 18 maja 2020 r.

Zgodnie z komunikatem rządu, od 18 maja br. niektóre działalności gospodarcze (w tym salony fryzjerskie, kosmetyczne, branża gastronomiczna) mogą działać pod rygorem zachowania reżimu sanitarnego. Wychodząc na wprost nowym możliwościom i zarazem oczekiwaniom Przedsiębiorców, od 18 maja znosimy częściowo ograniczenia w sposobie realizacji usług rozwojowych.

14.05.2020WIĘCEJ

Nowy Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Regulaminem Naboru i Uczestnictwa w Projekcie – jest to wersja obowiązująca od 20 kwietnia 2020 r.

20.04.2020WIĘCEJ

Ograniczenie w realizacji usług rozwojowych

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju i obostrzenia wprowadzone z dniem 1 kwietnia br. informujemy, iż w odniesieniu do sposobu realizacji usług rozwojowych zastosowanie mają Wytyczne PARP.

01.04.2020WIĘCEJ

Komunikat PARP: Nowe wytyczne dot. realizacji usług

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadziła zmiany w Wytycznych określających standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie.

31.03.2020WIĘCEJ

Skontaktuj się z nami: