Adres:

Kazimierza Wielkiego 1

66-400 Gorzów Wlkp.

UWAGA: Informujemy, iż od 9 czerwca br. nabór wniosków do projektu jest prowadzony z zastosowaniem ograniczenia: 100% osób delegowanych na usługi rozwojowe muszą stanowić osoby w wieku 50+. Ograniczenie w naborze zostanie wprowadzone do odwołania.

INFORMACJE O PROJEKCIE

INFORMACJE O PROJEKCIE
Projekt: "Lubuskie Bony Szkoleniowe w subregionie gorzowskim - edycja II".
Projekt jest realizowany w ramach RPO Lubuskie 2020, Działanie 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP na terenie województwa lubuskiego w subregionie gorzowskim w powiatach: strzelecko-drezdeneckim, gorzowskim, słubickim, sulęcińskim, międzyrzeckim oraz w mieście Gorzów Wielkopolski.
Nabór wniosków i obsługa rozliczeń w ramach projektu odbywa się za pośrednictwem systemu informatycznego PSF 2.0.
Termin realizacji projektu: od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. Nabór wniosków: od 2 marca 2020 r.

DLA KOGO?
W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego (subregionu gorzowskiego) oraz ich pracownicy (w tym właściciele).
Z dofinansowania mogą skorzystać wyłącznie ci pracownicy, którzy dotychczas nie skorzystali ze wsparcia w ramach bonów szkoleniowych/ rozwojowych (w ramach Działania 6.5 RPO-L2020) w województwie lubuskim.
Grupę priorytetową w ramach projektu stanowią pracownicy w wieku 50+ oraz pracownicy mający tzw. niskie kwalifikacje (tj. co najwyżej wykształcenie średnie).

Nabór będzie prowadzony z zastosowaniem ograniczenia: co najmniej 50% osób delegowanych na usługi rozwojowe muszą stanowić osoby w wieku 50+ i/lub osoby o tzw. niskich kwalifikacjach.

NA CO?
Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do usług rozwojowych, w tym:
a) usług szkoleniowych (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning);
b) usług doradczych (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching);
c) usług jednorazowych (egzamin).
Usługi te będą rozliczane za pomocą tzw. bonów szkoleniowych.
Dofinansowanie można uzyskać wyłącznie na usługi dostępne w Bazie Usług Rozwojowych: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

WYSOKOŚĆ WSPARCIA
Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (w ramach pomocy de minimis):
● dla mikroprzedsiębiorstwa - 75% (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 80%);
● dla małego przedsiębiorstwa - 70% (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 80%);
● dla średniego przedsiębiorstwa - poziom dofinansowania wynosi 60% (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 70%).

Preferowane typy usług i przedsiębiorstw to:
● przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego,
● przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miast średnich (tj. Słubice) lub miast średnich tracących funkcje społeczno - gospodarcze (tj. Międzyrzecz),
● przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
● usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji, w tym walidacji.

KWOTA DOFINANSOWANIA

Maksymalna wysokość dofinansowania dla przedsiębiorstwa:
● mikroprzedsiębiorstwo: 20 tys zł
● małe przedsiębiorstwo: 30 tys zł
● średnie przedsiębiorstwo: 60 tys zł

Maksymalna wysokość dofinansowania dla pracownika: 10 tys zł

JAK SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA?

Udział w projekcie obejmuje poniższe etapy:
1) Przedsiębiorca rejestruje się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).
2) Przedsiębiorca składa do Operatora (ZIPH) – za pośrednictwem systemu informatycznego PSF 2.0 - Formularz Zgłoszeniowy.
3) Operator podpisuje z Przedsiębiorcą Umowę Wsparcia, Przedsiębiorca wpłaca na wyodrębniony rachunek bankowy wkład własny.
4) Przedsiębiorca wybiera z BUR interesującą go usługę rozwojową i dokonuje na nią zapisu.
5) Przedsiębiorca składa do Operatora - za pośrednictwem systemu informatycznego PSF 2.0 – Formularz Zamówienia Bonów Szkoleniowych, następnie Operator wydaje Przedsiębiorcy bony szkoleniowe.
6) Zgłoszeni pracownicy biorą udział w usłudze rozwojowej, po jej zakończeniu dokonują jej oceny w BUR.
7) Instytucja szkoleniowa dokonuje rozliczenia usługi rozwojowej: za pośrednictwem systemu informatycznego PSF 2.0 składa do Operatora Formularz Rozliczenia Usługi Rozwojowej.
8) Operator dokonuje płatności za usługę rozwojową.

Skontaktuj się z nami: