Adres:

Kazimierza Wielkiego 1

66-400 Gorzów Wlkp.

UWAGA: Informujemy, iż od 9 czerwca br. nabór wniosków do projektu jest prowadzony z zastosowaniem ograniczenia: 100% osób delegowanych na usługi rozwojowe muszą stanowić osoby w wieku 50+. Ograniczenie w naborze zostanie wprowadzone do odwołania.

KROK PO KROKU

Udział w projekcie obejmuje poniższe etapy:

1) Przedsiębiorca rejestruje się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR): www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl 

2) Przedsiębiorca składa do Operatora (ZIPH) – za pośrednictwem systemu informatycznego PSF 2.0 - Formularz Zgłoszeniowy.

3) Operator podpisuje z Przedsiębiorcą Umowę Wsparcia, Przedsiębiorca wpłaca na wyodrębniony rachunek bankowy wkład własny.

4) Przedsiębiorca wybiera z BUR interesującą go usługę rozwojową i dokonuje na nią zapisu.

5) Przedsiębiorca składa do Operatora - za pośrednictwem systemu informatycznego PSF 2.0 – Formularz Zamówienia Bonów Szkoleniowych, następnie Operator wydaje Przedsiębiorcy bony szkoleniowe.

6) Zgłoszeni pracownicy biorą udział w usłudze rozwojowej, po jej zakończeniu dokonują jej oceny w BUR.

7) Instytucja szkoleniowa dokonuje rozliczenia usługi rozwojowej: za pośrednictwem systemu informatycznego PSF 2.0 składa do Operatora Formularz Rozliczenia Usługi Rozwojowej.

8) Operator dokonuje płatności za usługę rozwojową.

Skontaktuj się z nami: